Logo
WhatsApp Image 2023 02 18 At 7.40.32 PM Removebg Preview

LCA/LCC

LCA/LCC

Bæredygtig byggeri

Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning og tidlig indsats, og må være en velintegreret del af byggeriets processer, værktøjer og metodik.

Vores fokus er at hjælpe jer med at skabe bæredygtige forandringer i det byggede miljø. Det gør vi via en bred vifte af bæredygtighedsydelser, fx: business case simuleringer for bæredygtigt byggeri, kick-off workshops for organisationer, der vil arbejde med bæredygtighed, indarbejdelse af bæredygtighed i udbudsprocesser og bæredygtighedsstrategier for bygninger og ejendomsporteføljer.
Vi arbejder med strategi og implementering som kernen i vores services. Det gør vi for at sikre, at jeres bæredygtighedsindsats har opbakning, formål og proces i orden, samt at de gode intentioner bliver omsat til praksis og handling.

Vi tager udgangspunkt i jeres strategiske mål og markedsmæssige kontekst. Her hjælper vi med at afklare jeres ambitioner, sætte konkrete mål samt planlægge hvordan bæredygtighed bliver en del af jeres hverdag på alle niveauer i organisationen. For eksempel forudsætter implementering af bæredygtighed i beslutningsprocesser og den daglige drift, at ledere og medarbejdere forstår, hvorfor de arbejder med bæredygtighed, tænker nyt, ændrer adfærd og inddrager nye perspektiver i beslutningsprocesser.

I bæredygtighedsrådgivning er vi i dag drevet af en mission om at skabe et bæredygtigt bygget miljø. Vi mener at byggeriet og organisationer, der arbejder med byggeri, kan spille en aktiv rolle i en bæredygtig transformation af vores samfund, og bidrage til at løse nogle af vor tids store udfordringer.

Hvad er bæredygtighedsledelse?

 • Procesledelse med fokus på forandring gennem.
 • Bæredygtighed
  Bæredygtighedsledelsen – de bedst mulige omstændigheder for bæredygtigheden i projekter.
 • Det handler om at formulere en vision for bæredygtigheden, der skaber retning og ambition, samt at identificere de væsentligste emner der skal arbejdes med.
 • Det handler om at formulere specifikke, målbare, relevante, opnåelige og tidsbegrænsede målsætninger.
 • Det handler om at formulere specifikke, målbare, relevante, opnåelige og tidsbegrænsede målsætninger.
 • Bæredygtighedslederen er projektets rejseguide.
LCA/LCC
Bæredygtighed

Vi gør bæredygtigheden overskuelig i byggeriet

Der er ikke en opskrift på bæredygtigt byggeri, men vi kan hjælpe med at gøre bæredygtigheden enkel og overskuelig for dig som beslutningstager, uanset ønsker, behov og ambitionsniveau.
I samarbejde identificerer vi dit behov på et tidligt stadie og arbejder systematisk med at indarbejde elementer som:

 • FN’s Verdensmål
 • Levetids- og livcyklusberegninger (LCC og LCA)
 • Miljømæssige påvirkninger
 • Indeklima
 • Social bæredygtighed
 • Energiforbrug og økonomiske perspektiver
  Indeklima

Erfaring med bæredygtighedsledelse viser, at værdien øges jo tættere på bygherren den holdes. Derfor tilbyder vi at indgå i et tæt partnerskab med dig og dit bagland, hvor vi leverer bæredygtighedsrådgivning og ledelse til konkrete projekter, med sparring af jer undervejs. På den måde sikres i en optimering af det omfattede projekt, samtidigt med at I selv kan udvikle viden og kompetencer. Den største effekt opnås, når vi varetager bæredygtighedsrådgivning og ledelse i alle projektudviklingen faser, fra de forberedende afklaringer til idriftsættelsen af byggeriet. Vi varetager:

 • Bæredygtighedsledelse vedrørende bygherrerådgivning
 • Bæredygtighedsledelse ved totalrådgivning
 • Bæredygtighedsledelse til specifikke ydelser f.eks. certificering
 • Digital bæredygtighedsledelse

Livscyklusvurdering – LCA: Hvorfor, hvornår og hvordan?

Livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) er en anerkendt og standardiseret metode til vurdering af potentielle miljøpåvirkninger af produkter og ydelser. Metoden er baseret på en kvantificering af ressourcebrug og miljøpåvirkning, som muliggør sammenligning af løsninger. Med baggrund i metoden er det muligt at definere mål i form af reference- eller grænseværdier, på samme måde som energirammen, når en række forudsætninger og definitioner er overholdt. Afgørende for LCA er betragtningen af bygningens livscyklus frem for en snæver betragtning af dele af livscyklussen, for eksempel driftsenergi i brugsfasen. I stedet for at
begrænse vurderingen til driftsenergibehov, medregnes der også hidtidige ’blinde pletter’ i vurderingen, herunder hvor store indlejrede påvirkninger, der stammer fra byggematerialer. Derudover reducerer en helhedsbetragtning risikoen for at nogle miljøpåvirkninger kan flyttes til de dele af livscyklussen, som ikke er omfattet betragtningen og dermed forsvinder fra regnskabet.
På sigt forventes det, at den høje standard, som er opnået med henblik på udviklingen af lavenergibyggeri, udvides til en mere helhedsorienteret vurdering af bygningers livscyklus.

Livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus.
LCA indgår de i europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, i byggevareforordningen og i certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri. I regeringens byggepolitiske strategi er LCA ligeledes udpeget som en vigtig del af indsatsområdet bæredygtigt byggeri.
LCA giver de forskellige aktører der arbejder med vurdering af den miljømæssige del af bæredygtigt byggeri en grundlæggende viden om hvilke parametre der bidrager til ressourceforbrug og potentielle miljøpåvirkninger i bygningens livscyklus.

Med en LCA kan du få hjælp til at prioritere din optimeringsindsats på et informeret grundlag og vurdere de enkelte processer op mod det større perspektiv af bygningens samlede livscyklus.
For eksempel:

 • Hvad betyder materialepåvirkninger mod energiforbruget i bygningen?
 • Hvor meget bidrager de forskellige bygningsdele med?
 • Hvordan kan materialevalget optimeres for at reducere miljøpåvirkningerne?
 • Metodik til at evaluere den miljømæssige påvirkning ved et produkt/ydelse
LCA/LCC